Synpunkter på verksamheten

I Skollagen 4 kap. 8 § ställs krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt att information om dessa rutiner ska lämnas på lämpligt sätt. Detta är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt Skollagen 4 kap åläggs varje huvudman att kontinuerlig planera och följa upp. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten skall huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen. Om elev eller vårdnadshavare har synpunkter så kan de direkt framföras till skolan eller den det berör. Se nedan för information.

Synpunkter och klagomål framförs till din skolas rektor. Ta gärna stöd av din mentor eller undervisande lärare. Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomål skyndsamt utreds. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschefen för Mikael Elias AB som ansvarar för utredning.

Om du är i behov av vidare samtal angående ett klagomål är du alltid välkommen att kontakta vår kvalitets- och utvecklingschef per tel, post eller e-post.

Catherine Bauhn

kvalitets- och utvecklingschef
Academedias Teoretiska Gymnasier
E-post: catherine.bauhn@academedia.se
Mobil tel: 070 3176144

Steg- för steg vid synpunkter och klagomål:

  1. Ta kontakt med din/son eller dotters kontaktlärare. Kontaktlärare ansvarar för att informationen dokumenteras på avsedd mall för synpunkter på verksamheten och vidarebefordras till rektor. Eller använd “Mall för synpunkter på verksamheten” som finns på Schoolsoft. Synpunkter ställs härefter till skolans rektor.
  2. Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till.
  3. Rektor eller den rektor utser ger nödvändig återkoppling till elev/målsman samt att detta dokumenteras.
  4. Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/målsman ej är nöjda med hanteringen ska rektor tillse att huvudmannen informeras. Huvudmannen beslutar hur synpunkterna ska hanteras.